IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Спеціальні та особливі види литва

Методичні вказівки видаються студентам на початку I семестру. За методичними вказівками слід вивчити мету, зміст і порядок виконання лабораторної роботи, а по кожній роботі – теоретичний матеріал (по лекціях і літературі). Об’єм теоретичної підготовки визначається контрольними питаннями, приведеними в кожній лабораторній роботі.Перед початком лабораторної роботи викладач з кожним студентом проводить співбесіду.

Допуск до роботи визначається рівнем уявлень про конкретний тип литва, знанням цілей, порядку виконання і безпечних методів роботи, а також рекомендацій щодо оброблення результатів експериментів та оформлення протоколів лабораторних робіт.

Виконану роботу оформлюють у вигляді звіту, форми для заповнення якого приведені в даних методичних вказівках по кожній роботі, і захищають у викладача перед виконанням наступної роботи.На захисті необхідно теоретично обґрунтувати одержані результати роботи і оцінити можливості даного методу литва в порівнянні з литвом в піщано-глинясті форми та іншими способами литва.

У зв’язку з необхідністю приділення підвищеної уваги до самостійної роботи студентів, методичні вказівки супроводжуються теоретичними поясненнями, відомостями щодо принципів будови та описання лабораторного устатковання, послідовності виконання робіт.

Виконання кожної лабораторної роботи передбачає ознайомлення з теорією процесу і устаткованням; набуття вміння провести експеримент, обробити експериментальні дані і за отриманими результатами зробити правильні висновки.

Після ознайомлення з правилами  роботи  в  лабораторії  студент з дозволу викладача може приступити до виконання роботи на лабораторному устаткованні.

До початку лабораторного заняття студент має підготувати протокол виконання лабораторної роботи.
Студенти заочної форми навчання виконують лабораторну роботу №3 протягом 4 год.

Kids Footwear Online free

Search