IFF BEST ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Виробництво виливків спеціальними способами лиття

Методичні вказівки видаються студентам на початку VIII семестру.
За методичними вказівками слід вивчити мету, зміст і порядок виконання лабораторної роботи, а по кожній роботі – теоретичний матеріал (за лекціями і технічній літературі). Об’єм теоретичної підготовки визначається контрольними питаннями, приведеними в кожній лабораторній роботі.
Перед початком лабораторної роботи викладач з кожним студентом проводить співбесіду. Допуск до роботи визначається рівнем уявлень про конкретний тип литва, знанням цілей, порядку виконання і безпечних методів роботи а також рекомендації щодо оброблення результатів експериментів та оформлення протоколів лабораторних робіт.
Виконану роботу оформлюють у вигляді звіту, форми для заповнення якого приведені в даних методичних вказівках по кожній роботі, і захищається у викладача перед виконанням наступної роботи.
На захисті необхідно теоретично обґрунтувати одержані результати роботи і оцінити можливості даного методу литва в порівнянні з литвом в піщано-глинясті форми та іншими способами литва.
У зв’язку з необхідністю приділення підвищеної уваги до самостійної роботи студентів, методичні вказівки супроводжуються теоретичними поясненнями, відомостями щодо принципів будови  та  описання лабораторного устатковання, послідовності виконання робіт.
Виконання кожної лабораторної роботи передбачає ознайомлення з теорією процесу і устаткованням; набуття вміння провести експеримент, обробити експериментальні дані і за отриманими результатами зробити правильні висновки.
Після ознайомлення з правилами  роботи  в  лабораторії  студент з до-зволу викладача може приступити до виконання роботи на лабораторному устаткованні.
До початку лабораторного заняття студент має підготувати протокол виконання лабораторної роботи.
Студенти заочної форми навчання виконують лабораторну роботу №2 протягом 4 год.

Adidas

Search